Gearkomsten Fryslân

Unike rûnfeartboat fergearringlokaasjesWetter soarget foar in ûntspannen sfear en positive emoasjes.
Even de holle leechmeitsje op in prachtiche tradisjonele boat fan Rûnfeartboat Fryslân.


Serieuze saaklike gearkomsten lykas tiimbuildingsdagen, jiergearkomsten en reorganisaasjebyienkomsten kinne jo yn alle rêst op ien fan ús boaten hâlden yn it Princenhofgebiet by de Âlde Feanen.

De kajút is fansels fan  alle audiofisuele gemakken en moderne kommunikaasjemiddels foarsjen, sûnder dat de sfear derûnder lit.

Wy biede jo ferskate arranzjeminten oan fanôf 10 persoanen.


Winter


Wind en wetter, it lûd fan kritende kobbe, lekker bôle-ite nei in earste gearkomst.
Oan board by Rûnfeartboat Fryslân kinne jo jin kulinêr ferdjerre litte troch ús sjef-kok.

Jo sitte hielendal privee en stijlvol, en der genôch plak om jo auto te parkearjen.Simmer


Nei it fergaderje kinne jo mei jo groep aktyf skûtsjesilen.
De wyn yn it hier, gesellich, in pilske yn ‘ e hân, moaie plakken besjen.

Foar de tiimbuilding is dit goed, gjinien mei tuskentroch de boat ferlitte.
Mar dit is net de ienige opsje:

Wat tochten jo fan seilen (type : falksylboat ), kanofarre, rubberboat-, sloep- of kameleonboat farre, of kuierje troch Nasjonaalpark Earnewâld.

Uteraard binne der ek kombinaasjes fan boppesteande aktiviteiten mooglik.

Freegje ús frijbliuwend de nei de mooglikheden.